STAFF DETAILS 2022 – 2023

S. No Teacher Name Qualification Designation
1 MAYADEVI V AGASGEKAR M. Sc. B. Ed Principal
2 MANOHAR M KARADI M. Sc. B. Ed TGTs
3 JINENDRA S MUTAGI M. A. B.Ed TGTs
4 SWATI P KULKARNI B. E COMPUTER SCI , B.Ed TGTs
5 KIRAN N CHALVETKAR M. Sc. B. Ed TGTs
6 SHIVANI S KANGRALKAR TGTs
7 SONALI V KANGRALKAR TGTs
8 MUKTA M LOHAR B. A. B. Ed TGTs
9 ANUPAMA S SHINDE B. A. B. Ed TGTs
10 ASHWINI R CHAKADE TGTs
11 ARATI CHINGALI TGTs
12 ROHINI C GANAMUKHI TGTs
13 MANOJKUMAR U JADHAV M. A. B. P. Ed PTI
14 SANJANA R KATTI B. A. B. Ed PRTs
15 SNEHAL A JADHAV DCS PRTs
16 SHILPA G ANGADI B. A. B. Ed PRTs
17 NEETA P SULGEKAR B. Sc. B. Ed PRTs
18 SAVITA P MUNNOLKAR B. A. D. Ed PRTs
19 PADMASHREE R BENDIGERI B. A. B. Ed PRTs
20 RAJASHRI P HOSMANI M. A. D. Ed PRTs
21 SIMRAN S TARALE
22 VISHWANATH A KANAGALE
23 SANYA M SAIT
24 SHRUTI N JOGANI
25 AMRUTA PAWAR
26 PIRAJI G LOHAR AMGD ART CRAFT PRTs
27 VAIBHAVI
28 ANITA D BHOSALE P. U. C. NTT Kindergarten
29 KAJAL V BANDEKAR
30 NATASHA P GAVALI
31 SHRADHA PRABHU M.Sc PSYCHOLOGY Counsellor
32 NEETA DESURKAR M.Lib Librarian
33 URMILA P KILLEKAR B. Com PRO
34 SHUBHA I PATIL CLERK
35 RAJASHREE R PAGA CLERK
36 SANDEEP R NEVAGE SSLC D Group
36 MEGHANA S  KANGRALKAR JOC D Group
37 ADITI CHINCHINIKAR SSLC D Group
38 VIJAY B DOMBAR SSLC Security Guard
39 ASHOK S BHUSANNAVAR SSLC Security Guard